برنامه های مهندسی در چین برای دانشجویان بین المللی به زبان انگلیسی تدریس می شود

پذیرش باز است دانشجویان بین المللی خوش آمدید!

مهندسی مکانیک

مهندسی خودرو

ابزار و متر

مواد

انرژی و قدرت

برق و برق

اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی

اتوماسیون

کامپیوتر

مهندسی عمران

حفاظت از آب

نقشه برداری و نقشه برداری

شیمی و دارویی

زمين شناسي

معدن

نساجی

صنعت نور

حمل و نقل

حمل و نقل راه آهن

خط لوله حمل و نقل

بندر حمل و نقل

حمل و نقل ریلی شهری

ناوبری و مهندسی دریایی

هواشناسی و مهندسی فضانوردی

محیط

معماری

علوم و مهندسی ایمنی

فن آوری امنیت عمومی

هواشناسی

مهندسی زیست شناسی و مهندسی پزشکی

مهندسی کشاورزی

مهندسی جنگلداری

علوم و مهندسی مواد غذایی

 

NOTICE

2020 Admission is opening !
Full Scholarship is available for Medical Master, Phd,
Bachelor of Pharmacy, Medicine

Read more......

Contact us